Dr Marvin Herndon: „BOMBARDOVANJE” otrovnom prašinom nije nečija uobrazilja!

Dr Marvin Herndon sa Univerziteta u San Dijegu opisuje posledice zaprašivanja Zemljine atmosfere i poguban uticaj geoinženjeringa na čovečanstvo i živi svet. Sve je dodatno eskaliralo 20. januara 2013, kada je Barak Husein Obama položio zakletvu za drugi mandat – tvrdi naučnik

Mnogi protivnike kemtrejlsa smatraju paranoičnim, jer, navodno – tako nešto uopšte ne postoji. Iako je jasno da nebo nije kao što je nekad bilo, iako je „hemijske paučine” sve više, iako avioni ostavljaju tragove kakve nikada nisu ostavljali…

Ali – izgleda da se nešto, ipak, pomera. I akademska javnost počela je polako da priznaje da „bombardovanje” otrovnom prašinom nije nečija uobrazilja. Sve se dešava pod okriljem geoinženjeringa – menjanja globalne klime – kao odgovora na klimatske promene.

Sumpor, aluminijum, silicijum…

Novinar portala „Colective evolution” Ardžan Valija podseća da dokazi postoje. „Recimo, SPICE je britanski istraživački projekat koji finansira vlada, a na kojem sarađuju univerziteti Oksford, Kembridž, Edinburg i Bristol, radi dubljeg ispitivanja ideje „Solar Radiation Managementa” (SRM)”. „Solar radiation management” projekti su vrsta klimatskog inženjeringa koji nastoji da reflektuje Sunčevu svetlost i time redukuje globalno zagrevanje. „Neke od čestica – kandidata za prskanje u vazduh koje je predložio SPICE su: sumpor /sumporna kiselina /sumpor-dioksid; titanijum; silicijum-karbid; kalcijum-karbonat; aluminijum; silicijum; cink-oksid” (a sve se to lepo da videti i proveriti na zvaničnoj stranici SPICE, i očigledno je da niko to i ne krije.

Dodatni udarac onima koji pobijaju postojanje kemtrejlsa zadao je dr Marvin Herndon sa Univerziteta u San Dijegu. Ovaj nuklearni hemičar, geohemičar i kosmohemičar – najpoznatiji po svom zaključku da je unutrašnje jezgro Zemlje izgrađeno od nikl-silicida, a ne od delimično kristalizovanog nikl-gvožđa, objavio je revolucionarni članak u recenziranom časopisu „Current Science”, pod nazivom „Aluminijumsko trovanje čovečanstva i Zemljine biote tajnom geoinženjerskom aktivnošću: posledice za Indiju” (Aluminum poisoning of humanity and Earth’s biota by clandestine geoengineering activity: implications for India).

Dr Herndon u apstraktu navodi da će ovaj rad pomoći da se razume povezanost visoke mobilnosti aluminijuma sa ljudskim zdravljem u aluvijalnoj ravni Ganga. „Opisujem dokaz potajne geoinženjerske aktivnosti do koje je došlo u najmanje poslednjih 15 godina i koja je eskalirala u poslednje dve godine. Geoinženjerska aktivnost putem mlaznih aviona sa tankerima širi neprirodnu, toksičnu supstancu u Zemljinu atmosferu, koja sa kišnicom oslobađa visokomobilni aluminijum. Dalje, iznosim dokaze da je toksična supstanca pepeo nastao sagorevanjem uglja. Potajno posipanje pepelom, što rezultira oslobađanjem visokomobilnog aluminijuma, jeste, tvrdim, osnovni uzrok rasprostranjenja i izraženog povećanja neuroloških bolesti, kao i trenutno rasprostranjenog i rastućeg onesposobljavanja Zemljine biote (prim. autora: živog sveta).”

U članku se nastavlja diskusija i navode publikacije u kojima je navedeno detektovanje teških metala poput aluminijuma, barijuma, stroncijuma i dr, u kišnici, pepelu, itd. Na primer, u periodu od jula 2011. do novembra 2012, sakupljena su 73 uzoraka kišnice koji su analizirani na aluminijum i barijum: 71 je uzet sa različitih lokacija u Nemačkoj, jedan u Francuskoj, jedan u Austriji. Aluminijum je detektovan u 77 posto uzoraka kišnice, gde je takođe bilo veoma visoke koncentracije barijuma i stroncijuma. Navodi se da koncentracije metala nisu rezultat prirodnih fenomena (poput vulkanskih erupcija) i da se ove toksične supstance ne mogu pronaći u prirodnom okruženju, pa stoga živi svet i nije razvio prirodni imunitet na njih, a „neurološka oboljenja pokazuju eksplozivni profil rasta, uključujući autizam, Alchajmerovu bolest, Parkinsonovu bolest, ADHD (poremećaj pažnje) i druge, kao i različito uništavanje biljnog i životinjskog sveta”. „Tvrdim da je uzrok ovoga visokomobilni aluminijum iz geoinženjeringom raspršene prašine”…

Zločin protiv čovečanstva

„Nakon što je američki predsednik Barak Husein Obama položio zakletvu za drugi mandat, 20. januara 2013, geoinženjerske aktivnosti su eskalirale žestoko, postajući gotovo svakodnevna pojava u mnogim delovima Amerike” – piše Herndon. Za dokazivanje tvrdnje može se jednostavno proveriti da li je bilo „pika” u učestalosti navedenih neuroloških oboljenja posle 20. januara 2013. godine: to bi bio „dokaz, iako užasan dokaz zločina protiv čovečnosti i Zemljine biote – veličine i težine kakvu nikada ranije nisu iskusili”.

Ovo nije jedina publikacija koja dolazi iz akademskog sveta u vezi sa fenomenom geoinženjeringa. Pre nekoliko meseci dr Rouz Kerns, sa Univerziteta Lids u Engleskoj, objavila je članak u recenziranom „Geofizičkom žurnalu” (Geophysical Journal), pod nazivom „Klima sumnje: ’kemtrejls‘ priča o zaveri i internacionalna politika geoinženjeringa” (Climates of suspicion: ‘chemtrail’ conspiracy narratives and the international politics of geoengineering)”. Ona se bavi pitanjem da li klimatska modifikacija o kojoj raspravljaju i građani sveta – može imati razorne ekološke i zdravstvene posledice:

Razumevanje nastanka politike geoinženjeringa i uzimanje za ozbiljno tvrdnji o važnosti učešća javnosti zahteva razumevanje čitavog diskurzivnog pejzaža oko ideja globalne klimatske kontrole – uključujući marginalne ideje, kao što su one kojih se drže ‚kemtrejls‘ aktivisti. Ignorisanje ili odbacivanje ovih diskursa kao patoloških ili paranoidnih jeste ignorisanje koje potencijalno otkriva uvide o nastajanju politike geoinženjeringa“. Ove analize ukazuju na brojne načine na koje kemtrejls priče mogu sadržavati važne uvide i implikacije za nastanak politike geoinženjeringa, a koje ne mogu biti odbačene kao „paranoidne“ ili „patološke“. Iako dr Rouz nije zagovornik „kemjtrejls zavere“, dobar je signal što uopšte govori o mogućnosti njihovog postojanja.

Novinar Ardžan Valija objašnjava da je razlika između akademskog i „građanskog” pristupa geoinženjeringu u tome što „akademci” smatraju da se još uvek radi – samo o planu, dok borci protiv kemtrejlsa veruju da je sistem već operativan. „Istina je da postoji ogromna količina informacija koja ukazuje da su ovi programi zaista operativni. Bez obzira da li je njihov cilj da promene klimu u borbi protiv efekata globalnog zagrevanja, ili se radi o nekoj vrsti agende – to još nije jasno” – navodi Valija, koji citira i deo dokumenta iz Arhiva Kongresa SAD iz 1978. godine (dokument se može i videti „onlajn”): „Pored specifičnih istraživačkih programa koje podržavaju federalne agencije, postoje druge funkcije povezane sa modifikacijom vremena koje se vrše na nekoliko mesta u izvršnoj vlasti. Različiti savetodavni paneli i komiteti i njihovo osoblje – osnovani sa ciljem da sprovedu dubinske studije i pripreme izveštaje, da bi pružili savete ili preporuke ili da koordiniraju programa modifikacije vremena – smešteni su i podržani u okviru izvršnih odeljenja, agencija i kancelarija” – piše u dokumentu.

Dakle – šta je u tu još ostalo nejasno? Kongres priznaje da je geoinženjering počeo da planira još pre četiri decenije, a naučnici već istražuju posledice „zaprašivanja” i svoje zaključke objavljuju u recenziranim časopisima…

Izvor: treceoko.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published.